ALLMÄNNA RESEVILLKOR

1-6. Inledande bestämmelser

1.MTRX och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag av bestämmelserna:

• i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/782av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

• i järnvägstrafiklagen och andra författningar För internationell järnvägsbefordran finns ytterligare bestämmelser - i lagen om internationell järnvägstrafik och

• i Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) – Appendix A

• Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV).

2.För varje Transportavtal om befordran av passagerare i tåg som ingås med MTRX gäller dessutom dessa Allmänna Villkor. De Allmänna Villkoren gäller också i de fall MTRX använder annat transportmedel, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen.

I de fall de Allmänna Villkoren avviker från tvingande bestämmelser i lag eller annan författning är de utan verkan mot resenären. För internationell järnvägsbefordran tillämpas även de Allmänna Transportvillkoren för Järnvägsresenärer, General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC-CIV/PRR), fastställda av Internationella Transportkommittén (CIV)

3.MTRX är ett av de trafikföretag som deltar i det så kallade Resplussamarbetet (Resplusföretag). En resplusresa (Resplusresa) är en resa med tåg, buss eller annat färdmedel hos ett Resplusföretag, kombinerad med en sådan resa hos ett eller flera andra Resplusföretag, om det för den kombinerade resan har utfärdats en biljett, som är icke periodisk (ordinär biljett), med beteckningen Resplus. En sådan biljett, en Resplusbiljett, gäller för en Resplusresa.

En Resplusresa föreligger också om en kombinerad resa, som sker med stöd av ett periodiskt färdbevis (t ex årskort) som försetts med beteckningen Resplus, genomförs i ett och omedelbart sammanhang med rimliga bytestider 2. Ett sådant färdbevis, en Resplusbiljett, gäller för flera Resplusresor.

I punkt 16-18 i dessa Allmänna Villkor återfinns resevillkoren för Resplusresor. Resevillkoren för Resplusresor är gemensamma för de trafikföretag som deltar i Resplussamarbetet och reglerar MTRX ansvar för tågförsening och andra trafikstörningar i samband med Resplusresor (Kom-Fram-Garantin och till garantin anslutande frågor).

MTRX ansvar enligt resevillkoren för Resplusresor är i stor utsträckning lika med det ansvar som MTRX enligt dessa Allmänna Villkor har för tågförsening och andra trafikstörningar vid resa som inte är en Resplusresa. Rimliga bytestider följer av Samtrafikplanen som publiceras på www.samtrafiken.se. Rimliga bytestider får du även om du söker en resa på www.resrobot.se.

4.De Allmänna Villkoren gäller dock inte för sådan befordran som består av resa med annat järnvägsföretags/transportörs tåg och/eller med resa i vägfordon, eller annat transportmedel, om MTRX, enligt vad som framgår av biljetten för resan, endast sålt resan som återförsäljare för nämnda transportörers räkning. För sådan resa gäller de befordringsvillkor som dessa transportörer tillämpar.

5.MTRX är ansvarigt för de underleverantörer som MTRX anlitar för att fullgöra sina åtaganden gentemot kund. Förvaltaren av den järnvägsinfrastruktur på vilken transporten utförs ska anses som en sådan underleverantör.

6.De Allmänna Villkoren finns tillgängliga på MTRX hemsida www.mtrx.se.

TRANSPORTERING AV RESANDE

7. Transportskyldighet och rätt till transport

7.1 MTRX är skyldigt att transportera en resande, som har en giltig biljett i enlighet med vad som gäller för biljetten. En sådan resande har rätt till transport i trafikmedlet. Om emellertid biljetten saknar uppgift om avgångstid och ankomsttid under resan, har den resande rätt till transport i trafikmedlet bara om ledig plats finns.

7.2 En resande har rätt till ledsagning om denna bokats före resa i enlighet med de allmänna villkoren för ledsagning vilka återfinns på MTRX hemsida www.mtrx.se.

7.3 En resande som inför eller under sin resa a) uppträder berusad eller stör ordningen eller stör andra resenärer på ett sätt som inte kan godtas; eller b) genom sitt uppträdande äventyrar eller kan befaras äventyra säkerheten i driften av trafikmedlet; eller c) inte rättar sig efter tillsägelser som trafikpersonalen meddelar i tjänsten; eller d) inte har en giltig biljett för resan, eller del därav, och vägrar att genast i trafikmedlet, där så är möjligt, betala hela eller del av biljettavgiften för resan och i förekommande fall fastställd tilläggsavgift enligt punkt 8.9; eller e) tar med sig bagage och djur som inte får medföras enligt punkterna 10 och 11, har förlorat sin rätt till befordran och ska lämna färdmedlet om trafikpersonalen bestämmer det.

7.4 Den som har förlorat sin rätt och inte får medfölja i trafikmedlet, enligt punkt 7.3 moment a), b), eller c), har inte rätt att få tillbaka den biljettavgift han har betalat för sin resa och inte heller, om resan påbörjats, skillnaden mellan avgiften för resan och avgiften för den sträcka han har rest. Den som har förlorat sin rätt till transport och inte får medfölja, enligt punkt 7.3 moment e), har rätt att få tillbaka avgiften för resan eller, om resan har påbörjats, skillnaden mellan denna biljettavgift och avgiften för den sträcka han har rest. För den som reser på periodiskt giltig biljett ska återbetalningsbeloppet utgöra en proportionell del av avgiften för den periodiska biljetten.

8. Biljetter

8.1 Information om MTRX olika biljetter samt skyldighet att ha giltig biljett respektive giltig identitetshandling framgår av MTRX vid var tid gällande Köpvillkor. Dessa återfinns på www.mtrx.se

Giltigt färdbevis för resa är antingen en icke-periodisk giltig biljett eller ett periodiskt giltigt färdbevis.

8.2 Om inte annat bestämts, ska en icke-periodisk biljett innehålla uppgift om a) transportören eller transportörerna (MTRX eller annat järnvägsföretag) med vilken den resande har ingått befordringsavtal), b) biljettens giltighetstid, c) typ av färdmedel samt förekommande klass och platsreservation i färdmedlet, d) namn på avgångsplatser (stationer, terminaler, hållplatser eller andra trafikplatser) och ankomstplatser, e) biljettavgiften (priset) för resan f) tidtabellsenliga avgångstider och ankomsttider, g) förekommande rabattkategori (t ex barn, ungdom, student eller pensionär), samt h) den resandes namn på personlig biljett Momenten a), b), c) och h) i gäller också för periodisk biljett

8.3 Den resande ska under sin resa, så länge han uppehåller sig i färdmedlet eller innanför spärrarna på en trafikplats som trafikeras av MTRX, ha en giltig biljett för resan.

8.4 Om den resande inte har någon biljett när han påbörjar sin resa, ska han tala om det vid biljettkontroll.

8.5 Om den resande, när han köper sin biljett eller genom anslag på trafikplats eller på annat sätt, fått reda på att biljetten ska viseras i automat i eller utanför färdmedlet, anses den resande sakna giltig biljett, om sådan visering inte skett.

8.6 Olika rabatter för olika resenärskategorier kan finnas. De kategorier som reser på rabatterad biljett framgår av MTRX Köpvillkor.

8.7 En biljett som har utfärdats för viss namngiven resande är personlig och gäller bara för denne resande. Om trafikpersonalen begär det, ska den resande styrka sin rätt till resan genom att visa upp en godtagbar giltig identitetshandling. Detsamma gäller den som reser på rabatterad biljett. En sådan resande ska dessutom kunna visa upp ett godtagbart bevis (t.ex. studentlegitimation, så kallat förmånsintyg, pensionärsintyg eller intyg från Försäkringskassan gällande förtidspension) för sin rätt till rabatt. Resenärer som undantas från krav på id-handling är medföljande barn som reser med vuxen och ensamåkande barn under 16 år, såvida barnet inte behöver styrka sin ålder för att få resa på rabatterad biljett. Om rätt till resa eller rabatt inte kan styrkas, anses den resande sakna giltig biljett. Då gäller bestämmelserna i punkt 8.9.

8.8 En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och kommer, förekommande fall, att tas om hand av trafikpersonalen.

8.9 En resande som inte har en giltig biljett ska, där så är möjligt, köpa biljett till den avgift (pris) som gäller vid köp på trafikmedlet. Den resande ska dessutom, om denne vid första biljettkontroll uppgivit att denne saknar biljett, eller på annat sätt försökt undandra sig att betala rätt biljettavgift för resan, betala fastställd tilläggsavgift (kontrollavgift) enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Kontrollavgiften är 800 kronor.

8.10 En biljett får av den resande återlämnas för återköp endast i enlighet med vad som framgår av MTRX Köpvillkor eller i enlighet med vad som är angivet på biljetten. Bestämmelserna i sin helhet återfinns på MTRX hemsida www.mtrx.se

8.11 En förlorad personlig biljett ersätts i enlighet med MTRX Köpvillkor. Bestämmelserna i sin helhet återfinns på MTRX hemsida www.mtrx.se En förlorad opersonlig biljett ersätts inte.

8.12 En platsreservation som avser viss numrerad plats medför rätt till denna plats framför annan resande som inte har reservation för samma plats. Biljett utan platsreservation medför inte rätt till någon sittplats i de fall sittplats saknas.

8.13 Resenärer med funktionshinder eller med nedsatt rörlighet har samma rättigheter som övriga resenärer. Särskilda tjänster tillhandahålls för att göra tågresan tillgänglig för så många som möjligt. Mer information finns på MTRX hemsida www.mtrx.se

9. Ordningsregler

9.1 Det råder rökförbud på tåget.

9.2 Det är inte tillåtet att dricka medhavda alkoholhaltiga drycker ombord på tåget. Alkohol köpt ombord får inte tas med vid avstigning från tåget.

9.3 Samtalston, ljud från t.ex. radio, CD/DVD-spelare, mobiltelefoner etc. skall hållas på en nivå så att det inte stör andra resenärer. Mellan klockan 22 och 07 skall det vara så pass tyst att andra resenärer kan sova.

9.4 Resenär får inte stiga på eller av ett tåg som är i rörelse. Resenär får inte heller öppna vagnsdörrarna när tåget är i rörelse. På- och avstigning får endast ske när tåget står vid plattform.

Det är inte tillåtet att beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det tydligt framgår att allmänheten har tillträde, t.ex. via skyltar. Spårövergång får inte beträdas när bommar fälls, är fällda eller reses, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar sig.

10. Bagage

10.1 Den resande får under sin resa kostnadsfritt ta med sig föremål som lätt kan bäras av den resande, som är av skäligt omfång och som i varje färdmedel kan vara placerat på därför avsedd plats eller i utrymme som särskilt anvisats.

Riktlinjer för vad som avses med bagage av skäligt omfång är 1 bagage med måtten cirka 80 x 50 x 35 cm som inte väger mer än cirka 20kg. I tillägg till detta en mindre väska (handväska, laptopväska etc.).

10.2 Den som vill ta med övrigt bagage ska vid biljettköpet eller inför resan söka och ges information om gällande bestämmelser vilka återfinns på MTRX hemsida www.mtrx.se. Det är särskilt viktigt att resande med funktionsnedsättning informerar sig om vad som gäller. Information gäller bara för den aktuella resan.

10.3 Barnvagn, rullstol (även el-rullstol), rollator och liknande hjälpmedel får medtagas i mån av plats. Barnvagn ska fällas/vikas ihop och placeras på anvisad plats. Permobil får medtagas i mån av plats. Bokning av plats ska ske före resan i samband med bokning av biljetten.

Om rullstol, rollator eller liknande hjälpmedel skall användas som hjälpmedel under resan måste den resande före bokning av biljetten förvissa sig om att rullstolen på grund av längd, bredd och vikt kan medföras och nyttjas i tåget. Detsamma gäller vid medtagande av permobil.

De begränsningar som gäller ombord är bredd: 80 cm, längd: 120 cm, vikt: 350 kg. Markfrigång måste vara minst 5 cm.

10.4 Cyklar (även el-cyklar), el-scootrar, el-mopeder och liknande fordon får ej medtagas. Detta på grund av brandrisken.

10.5 Det är inte heller tillåtet att som bagage ta med a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande eller frätande ämnen, b) skjutvapen, om inte slutstycket, eller annan vital del av vapnet avlägsnats och förvaras skild från vapnet, som ska vara förvarat i fodral, samt c) föremål och vätskor som kan medföra olägenheter eller risk för skada för medresenärer eller för MTRX. d) specialbagage/sporttillbehör såsom golfbag, SUP-brädor eller övrig utrustning.

10.6 Den resande ansvarar själv för sitt bagage. Detta gäller även när bagaget är placerat på sådant sätt att den resande inte kan hålla det under direkt uppsikt.

10.7 MTRX tar hand om upphittade saker. Om ingen efterfrågat upphittade saker inom tre månader från fyndtillfället, skänks eller slängs hittegodset. Avgift tas ut för hantering och frakt av hittegods. Mer information återfinns på MTRX hemsida www.mtrx.se.

11. Sällskapsdjur

11.1 Ledarhund eller servicehund för personlig hjälp åt resande med funktionsnedsättning får alltid tas med kostnadsfritt. Bokning av plats behöver inte ske. Ledarhund och servicehund får placeras på golvet intill den resande.

11.2 Den som vill ta med annat sällskapsdjur ska vid biljettköpet eller inför resan söka och ges information om gällande bestämmelser vilka återfinns på MTRX hemsida www.mtrx.se. Information gäller bara för den aktuella resan.

11.3 När sällskapsdjur är tillåtna ska bokning av plats ske före resan i samband med bokning av biljetten. När sällskapsdjur är tillåtna får en större hund eller ett par mindre hundar eller andra sällskapsdjur tas med och placeras i särskilt anvisat utrymme. Under resan ska sällskapsdjur, såsom hund och katt, vara placerade på golvet eller i sätet med ett medhavt skyddande underlag om en extra sittplats har bokats. Mindre sällskapsdjur, såsom kanin, marsvin, hamster och mus, ska resa i väska/bur och placeras på golvet under sätet. Måtten för väskor/burar under sätet är 40*22 cm. Om en extra sittplats har bokats kan väskan/buren placeras på säte med ett medhavt skyddande underlag på sätet.

11.4 Andra djur än sällskapsdjur får inte tas med. MTRX avgör vad som ska anses som sällskapsdjur enligt dessa Allmänna Villkor. Normalt sett får hund, katt, kanin, marsvin, hamster och möss tas med på resa med MTRX. Smådjur ska resa i väska/bur.

11.5 MTRX har rätt att ta ut särskild avgift för sällskapsdjur som ska tas med. Dock gäller att ledarhund eller servicehund får tas med kostnadsfritt.

MTRX ANSVARIGHET

12. Ansvar för person- och sakskada

12.1 MTRX är ansvarigt för när en resande skadas eller omkommer (personskada) och för när den resandes bagage, sällskapsdjur eller andra personliga tillhörigheter skadas eller förloras (sakskada) i enlighet med vad som är stadgat i lag. Detsamma gäller ersättningen för skadan.

12.2 Enligt huvudregeln i gällande författningar svarar MTRX strikt för personskada som den resande åsamkats till följd av järnvägsdriften medan han uppehållit sig i eller stigit på eller av ett järnvägsfordon. Detsamma gäller vid sakskada som uppkommit i samband med personskadan.

12.3 Har sakskada uppkommit utan samband med personskada svarar MTRX för skadan endast om MTRX genom oaktsamhet vållat skadan.

12.4 Ansvaret för sakskada är begränsat till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken, om inte MTRX orsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

12.5 Om den resande vill kräva ersättning för person- och sakskada, bör han om möjligt anmäla skadan redan till trafikpersonal. Krav på ersättning framställes enligt punkt 21.

12.6 Om en resande avlider eller skadas åligger det MTRX att omgående, och under inga omständigheter senare än 15 dagar efter det att den ersättningsberättigade personens identitet fastställs, göra de förskottsutbetalningar som behövs för att täcka kostnaderna för den drabbade passagerarens eller hans/hennes anhörigas omedelbara behov, i proportion till den skada som lidits. Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen uppgå till minst 21 000 EUR.

En förskottsutbetalning ska inte innebära ett erkännande av skadeståndsansvar och kan kvittas mot eventuella senare utbetalningar, men den kan inte återkrävas annat än i de fall skadan uppstått genom resenärens försumlighet eller vållande, eller när en annan person än den ersättningsberättigade personen har mottagit förskottsutbetalningen.

MTRX ANSVAR FÖR TÅGFÖRSENING OCH ANDRA TRAFIKSTÖRNINGAR (EJ RESPLUSRESA)

13. Ansvar för assistans och skadestånd vid trafikstörning

13.1. MTRX är ansvarigt gentemot den resande för tågförsening, utebliven tåganslutning, tåginställelse eller annan trafikstörning i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 13. Med försening avses att ankomst till resans slutdestination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av transportavtalet eller, om ankomsttiden inte anges där, den offentliggjorda tidtabellen.

13.2 MTRX är fritt från ansvar när trafikstörningen kan hänföras till fel eller försummelse av den resande, såsom när den resande försummar färdmedlets avgångstid, tar plats i fel färdmedel, eller del därav, eller inte stiger av färdmedlet på sin bytesplats eller slutliga ankomstplats. Om emellertid den resande kan visa att hans handlande föranletts av felaktiga upplysningar från utförande MTRX, dess personal, tidtabell eller skyltning, eller av felaktig upplysning på själva biljetten, har dock den resande samma rätt till assistans och ersättning som han har enligt denna punkt 13.

13.3 Assistans innebär, i enlighet med vad som närmare beskrivs nedan, att MTRX ska ge den resande ett skäligt omhändertagande under resan och garantera att den resande, om han så önskar snarast möjligt når den slutliga ankomstplatsen för sin resa med MTRX och, i enlighet med vad som närmare beskrivs nedan, i förekommande fall ge den resande ersättning för skäliga kostnader för förtäring och dryck samt för logi, liksom för nödvändiga kostnader för att underrätta personer som väntar på den resande (skadestånd). Skadestånd för värdebortfall, såsom förlust av inkomst eller andra ekonomiska värden betalas inte och inte heller skadestånd för ideell skada och för följdskada.

13.4 Assistans ska ges enligt följande, a) Information: MTRX ska, vid försenad eller inställd resa, ge den resande information om förväntade avgångs och ankomsttider så snart information finns att tillgå. Kontant ersättning kan medges enligt följande: Vid försening från avresestationen eller till bestämmelsestationen, som uppgår till 60 minuter eller mer, ersätts utgifter för nödvändiga telemeddelanden för att underrätta personer som väntar på den resande.

b) Alternativ befordran till den slutliga ankomstplatsen för resan med MTRX: MTRX ska, om den resande inte kan påbörja eller fullfölja sin resa eller om resan kommer att försenas mer än 60 minuter till den slutliga ankomstplatsen och den resande valt att inte avbryta resan utan fortsätta den, så snart som möjligt organisera alternativ befordran av den resande. Sådan befordran får ske även i färdmedel tillhörigt icke utförande MTRX.

Någon skyldighet att anordna alternativ befordran i taxi eller med annan trafikoperatör finns inte. Kan alternativ befordran inte organiseras och genomföras inom rimlig tid ska MTRX erbjuda den resande kostnadsfri resa, kombinerad på samma sätt som den ursprungliga, snarast möjligt samma dag eller på senare dag som den resande väljer. Om de tillgängliga ombokningsalternativen som anges ovan inte meddelas resenären inom 100 minuter från den planerade avgångstiden för den försenade eller inställda tågresan eller den uteblivna anslutningen ska resenären ha rätt att ingå ett sådant avtal med andra leverantörer av kollektivtrafik via järnväg eller buss. c) Förtäring, dryck, logi etc.: MTRX ska, vid försening från den första avgångsplatsen eller till den slutliga ankomstplatsen som uppgår till mer än 60 minuter, erbjuda den resande förtäring och dryck (alkoholfri) i skälig omfattning med hänsyn till förseningstiden, om det finns att tillgå på färdmedlet eller lämpligen kan anskaffas på trafikplats. Detsamma ska gälla logi, och vid behov transport till logiplatsen, om den resande på grund av förseningen förlorat sista anslutande tidtabellsenliga förbindelse för dagen till ankomstplatsen för resan, om inte MTRX erbjuder ersättande resa på likvärdiga villkor.

Förtäring och dryck, samt övernattning, erbjuds inte om den resande avbryter sin resa. Dock ska detta erbjudas enligt ovan om den resande befinner sig på återresa efter att den ursprungliga resan befunnits meningslös (onyttig) enligt vad som anges i punkt 14.3 b).

Kontant ersättning kan medges enligt följande: vid försening från avgångsplatsen eller till den slutliga ankomstplatsen, som uppgår till mer än 60 minuter, ersätts den resande mot inlämnat kvitto eller motsvarande, för skäliga merkostnader för förtäring och dryck samt för skäliga merutgifter för logi och, vid behov, för transport till logiplatsen. Om den resande kostnadsfritt erbjudits förtäring och logi, samt transport, medges inte ersättning för motsvarande kostnader.

Merutgifter för förtäring och logi samt transport, ersätts inte om den resande avbryter sin biljetterade resa. Dock ersätts sådana utgifter enligt ovan om den resande befinner sig på återresa efter att den ursprungliga resan befunnits meningslös (onyttig) enligt vad som anges i punkt 14.3 b).

d) Vid funktionsnedsättning: MTRX ska särskilt se till att resande med funktionsnedsättning får assistans med att vid trafikstörning stiga på ett avgående färdmedel, byta till anslutande färdmedel eller stiga av ett ankommande färdmedel.

14. Ansvar för återbetalning av biljettavgift vid trafikstörning samt den resandet rätt till ombokning

14.1 MTRX är ansvarig gentemot den resande för återbetalning av biljettavgift (prisavdrag) för sådan tågförsening, utebliven tåganslutning, tåginställelse eller annan trafikstörning samt för kvalitetsbrist i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 14.

MTRX är fritt från detta ansvar när trafikstörningen var känd för den resande genom information som han erhållit före sitt biljettköp, eller om den resande trots trafikstörningen, eller efter ombokning, ankommit till den slutliga ankomstplatsen i tid eller med en försening som uppgår till högst 60 minuter. Samt när trafikstörningen beror på fel eller försummelse av resenären, som t.ex. när resenären missar färdmedlets avgångstid, tar plats i fel färdmedel, eller inte stiger av färdmedlet på sin bytesplats eller slutliga ankomstplats.14.3 Återbetalning och ombokning, medges enligt följande:

a) Kvalitetsbrist (ordning och hygien mm.): Om den resande orsakas obehag eller olägenhet under resan till följd av sådan brist i fråga om service, utrustning, ordning eller hygien i färdmedlet som MTRX bär ansvaret för, återbetalar MTRX en skälig del av biljettavgiften. Obehag eller olägenhet som de resande förorsakar varandra ersätts inte.

b) Utebliven assistans: När MTRX inte har kunnat erbjuda en Alternativ befordran, med linjelagd eller annan ersättningstrafik, i enlighet med punkt 13.4 b (Alternativ befordran).

c) Vid avbrytande av resa och/eller när resan blivit meningslös (onyttig): Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelsestationen kommer att försenas 60 minuter eller mer och den resande inte valt att fortsätta resan enligt punkt 13.4 b) ovan (Alternativ befordran) har den resande rätt till ersättning motsvarande hela biljettpriset, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan har blivit meningslös (onyttig) med tanke på den resandes ursprungliga resplan. Dessutom erhåller den resande en kostnadsfri returresa till den första avresestationen snarast möjligt om detta är relevant.

Om resan blivit bara till viss del meningslös (onyttig), återbetalas en skälig del av biljettavgiften. I sådant fall finns ingen rätt till kostnadsfri returresa.

En resa ska anses ha blivit meningslös (onyttig) om den resande valt att avbryta sin resa och återvänt till avgångsplatsen eller återvänt till avgångsplatsen senast med första förbindelse 30 minuter efter ankomsten till den ursprungliga slutliga ankomstplatsen. Återbetalning av hela biljettavgiften sker också om resan inte påbörjats, på grund av att resan blivit meningslös (onyttig). Rätt till återbetalning enligt föregående stycken i detta moment a) gäller inte för innehavare av periodiskt giltig biljett (periodkort).

d) Ombokning: Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelsestationen kommer att försenas 60 minuter eller mer och den resande inte valt att fortsätta resan enligt punkt 13.4 b) ovan (Alternativ befordran) har den resande rätt att, i stället för återbetalning, begära ombokning till annan tågförbindelse till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt, eller en senare dag som resenären finner lämplig, och på likvärdiga transportvillkor.

e) Restidsgaranti: Om en resande, vid resa i MTRX tåg, drabbas av en försening mellan den avresestation och bestämmelsestation som anges på biljetten, för vilken biljettpriset inte har ersatts enligt punkt b), c) eller d) ovan, har den resande, utan att därmed avsäga sig rätten till befordran, rätt till ersättning för förseningen från MTRX enligt nedan.

En resande med icke periodisk biljett, har alltid rätt att begära och få kontant ersättning för förseningen enligt följande.

  1. 25 procent av biljettpriset vid 60-119 minuters försening.
  2. 50 procent av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer. Resenärer som har ett periodkort eller abonnemang och som under dess giltighetstid upprepade gånger har drabbats av förseningar eller inställd trafik får begära ersättning i enlighet med följande ersättningsbestämmelser:
  3. Biljettyp 1 KLASS PLUS (års-/halvårs-/månadskort/klippkort): 115 kronor vid 60-119 minuters försening och 230 kronor vid 120 minuters försening.
  4. Biljettyp FLEX (års-/halvårs-/månadskort/klippkort): 105 kronor vid 60-119 minuters försening och 210 kronor vid 120 minuters försening eller mer.

MTRX ska inte vara skyldig att betala ut ersättning om det kan bevisas att förseningen, den uteblivna anslutningen eller den inställda resan orsakades direkt av eller till sin natur var förknippade med följande:

i) Extraordinära omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften, såsom extrema väderförhållanden, större naturkatastrofer eller större folkhälsokriser, som järnvägsföretaget inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om järnvägsföretaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. ii) Fel eller försummelse av resenären (se även punkt 13.2).

iii) Tredje mans beteende, såsom personer på spåret, kabelstöld, nödfall ombord, brottsbekämpande verksamhet, sabotage eller terrorism, som järnvägsföretaget inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om järnvägsföretaget hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Strejker som genomförs av personal vid järnvägsföretaget, åtgärder eller underlåtenheter från andra företag som använder samma järnvägsinfrastruktur och åtgärder eller underlåtenheter från infrastrukturförvaltare och stationsförvaltare omfattas inte av det undantag som avses i punkt iii) i första stycket.

15. Utbetalning av ersättning

15.1 Ersättning ska utbetalas kontant till den resande inom en månad från den dag den dag då MTRX mottagit den resandes begäran om ersättning. Om resan har betalas med bonus utbetalas ersättningen i bonus om inte resenären specifikt efterfrågar en ersättning i kontanter.

15.2 När ersättning enligt Resevillkoren ska utgå till den resande i form av återbetalning av biljettavgift, ska ersättningen beräknas på resan i dess helhet. Ersättningen får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, t.ex. vissa avgifter, telefon- eller portokostnader.

15.3 Lägsta belopp för utbetalning av ersättning är ett belopp som i kronor räknat, när utbetalning sker, motsvarar 4 EUR, dock avrundat uppåt till närmsta tiotal i kronor. Under detta belopp utgår ingen ersättning.

MTRX ANSVAR FÖR TÅGFÖRSENING OCH ANDRA TRAFIKSTÖRNINGAR VID RESPLUSRESOR

Vid Resplusresor är utförande Resplusföretag – dvs. det Resplusföretag på vars delsträcka en försening, utebliven anslutning, inställelse eller annan trafikstörning inträffar - ansvarigt gentemot den resande för trafikstörningen enligt vad som närmare beskrivs i punkt 16-18 nedan. MTRX har vid sidan av sitt ansvar vid Resplusresor ansvar för trafikstörningar på dess egna delsträckor enligt vad som anges i punkt 13-15 ovan.

16. Resplus/Kom-fram-garanti

Köper du en Resplusresa (Resplusbiljett) eller en kombinerad periodkortsbiljett med flera olika operatörer gäller respektive operatörs resevillkor för respektive delsträcka. För Resplus erbjuds därutöver en Kom-Fram-Garanti m.m. genom Resplus resevillkor, se www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/resplus-for-resenar/.

17. Återbetalning av biljettpris i anslutning till kom-fram-garantin

17.1 Återbetalningsskyldighet kan avse hela eller delar av biljettpriset för Resplusresan, se www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/resplus-for-resenar/.

18. Reklamation

18.1 Upplysning om hur och var resenären kan framställa krav på ersättning från utförande Resplusföretag förmedlas av utförande Resplusföretags kontakt, kundtjänst eller liknande funktion, Resplusföretagets bemannade säljställen samt av dess trafikpersonal. Information finns också på Samtrafikens hemsida (www.samtrafiken.se)

18.2 I punkt 20 återfinns bestämmelser om reklamation och framställande av ersättningskrav mot MTRX vilka är i tillämpliga delar gäller även vid reklamation av Resplusresa.

DEN RESANDES ANSVARIGHET

19. Skador förorsakade av den resandes och den bagage eller sällskapsdjur

19.1 Den resande ansvarar för de skador och kostnader som han förorsakar MTRX och andra resande genom att han stör ordningen eller äventyrar säkerheten i driften av trafikmedlet eller på annat sätt förorsakar skada. 19.2 Den resande ansvarar själv för bagage och sällskapsdjur som han har med sig och för skada som bagage och djur förorsakar. Ansvaret gäller också när föremålen i fråga är placerade på sådant sätt att den resande inte kan hålla dem under uppsikt.

REKLAMATION

20. Ersättningskrav mot MTRX

20.1 Upplysning om hur och var den resande kan framställa krav på ersättning från MTRX lämnas eller förmedlas av MTRX trafikpersonal ombord. Information finns också på MTRX:s hemsida www.mtrx.se.

Krav bör framställas senast inom två månader från den dag kravet (fordringen) uppkom.

20.2 Assistans, enligt punkt 13.4): Vill den resande påtala omständighet som berättigar till ersättning eller assistans enligt dessa Allmänna Villkor, bör han i första hand vända sig till trafikpersonalen. Trafikpersonalen ska på resenärens begäran intyga på biljetten (i det fall resenären skrivit ut denna) eller i annan skriftlig handling att tågtrafiken varit försenad, att förseningen lett till en missad anslutning eller att förbindelsen har ställts in. Är trafikpersonal inte tillgänglig eller i de fall trafikpersonalen inte kan besluta om ersättning kan den resande framställa sina krav hos MTRX.

En resande som hävdar att en uppgörelse om ersättning mellan den resande och trafikpersonal, eller personal på bemannat säljställe har gjorts, som går utöver vad dessa Resevillkor stipulerar, ska kunna styrka detta genom att uppgörelsen antecknats på biljetten (i det fall resenären skrivit ut denna), eller i annan skriftlig handling.

20.3 Återbetalning och ombokning (se punkt 14): Om den resande vill framställa krav på ersättning för trafikstörning eller kvalitetsbrist enligt dessa Allmänna Villkor bör dessa framställas efter genomförd resa till MTRX.

En resande som hävdar att en uppgörelse om ersättning mellan den resande och trafikpersonal, eller personal på bemannat säljställe har gjorts, som går utöver vad dessa Resevillkor stipulerar, ska kunna styrka detta genom att uppgörelsen antecknas på biljetten (i det fall resenären skrivit ut denna), eller i annan skriftlig handling.

20.4 Person- och sakskada (se punkt 12): Om den resande vill framställa krav på ersättning för person- och sakskada enligt dessa Allmänna Villkor ska han framställa dem till MTRX.

20.5 Den resande förlorar sin rätt till ersättning för trafikstörning och för person- och sakskada om denne inte väcker talan inom de preskriptionstider som är angivna i lag. Enligt lag är preskriptionstiden för ersättning på grund av trafikstörning ett år och för person- och sakskada tre år.

PERSONUPPGIFTER

21. Behandling av personuppgifter

21.1 MTRX är personuppgiftsansvarig för behandlingen av den resandes personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och om resenärers rättigheter under dataskyddslagstiftningen i vår integritetspolicy på www.mtrx.se.

KLAGOMÅL

22. Framföra klagomål

22.1 Information om hur den resande kan lämna klagomål finns på MTRX hemsida www.mtrx.se

22.2 Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt slutliga svar på ditt klagomål kan du som privatresenär föra det vidare till ett av de godkända alternativa tvistlösningsorgan som är etablerade i EU:s medlemsländer. Europeiska kommissionen har upprättat en alternativ tvistlösningsplattform online som ger enkel tillgång till alternativ tvistlösning:

22.3 I annat fall gäller vad som anges nedan i punkt 23 om tvistlösning.

TVISTLÖSNING OCH PRESKRIPTION

23. Tvistlösning och preskription

23.1 Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor avgörs av allmän domstol.

23.2 Som anges i punkt 21.5 förlorar den resande förlorar sin rätt till ersättning för trafikstörning och för person- och sakskada om denne inte väcker talan inom de preskriptionstider som är angivna i lag. Enligt lag är preskriptionstiden för ersättning på grund av trafikstörning ett år och för person- och sakskada tre år.

23.3 Har den resande i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) begärt prövning av tvist med MTRX om fordran på ersättning enligt dessa Allmänna Villkor eller eljest, och sker det inom den preskriptionstid som gäller för fordringen, skall MTRX och den resande avvakta ARNs beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription.

IKRAFTTRÄDANDE

24. Om giltighetstiden för de allmänna villkoren

24.1 Dessa Allmänna Villkor trädde i kraft den 7 juli 2023.

VERSIONSHANTERING
1. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2014-12-15
2. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2015-04-14
3. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2017-05-11
4. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2019-04-15
5. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2020-03-05
6. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2021-09-22
7. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2022-03-18
8. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2022-06-17

9. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2023-07-07
10. MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg, gällande från 2024-04-18