Hållbarhet

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom MTR.

MTR ska bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Vår viktigaste hållbarhetsfråga är att få fler att resa med oss, istället för med bil eller flyg, genom att erbjuda det mest attraktiva färdsättet.

MTR förordar ett transparent hållbarhetsarbete som bygger på engagemang och samverkan internt och externt. Vi eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar. Vi står bakom FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption och arbetar aktivt för att bidra till FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Vi ställer även motsvarande krav på våra leverantörer.

Vi arbetar för att:

  • Möjliggöra effektivt resande som är punktligt, tillgängligt, attraktivt, tryggt och säkert.
  • Minska miljö- och klimatpåverkan genom att reducera energianvändning, kemikalieanvändning och utsläpp.
  • Främja mångfald inom MTR och i de samhällen vi verkar i.
  • Utveckla och länka samman samhällen genom hållbart samhällsbyggande.

Vi ska ha ett verksamhetsledningssystem som innefattar hållbarhet och en process för uppföljning av utfall och revidering av målsättningar. För att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetare. Arbetet inom den sociala dimensionen tydliggörs i Riktlinjer för CSR-samarbeten och sponsring.

Kvalitetspolicy

För MTR innebär kvalitet bolagens förmåga att leva upp till ägarnas och kundernas behov så att varje leverans och åtagande blir en rekommendation för nya affärer.

Vi arbetar med kvalitet genom att vi:

  • Upprätthåller en hög servicenivå och en god tillgänglighet för våra kunder.
  • Arbetar med ständiga förbättringar genom process- och aktivitetsförbättringar där alla medarbetare är delaktiga
  • Lämnar snabb, korrekt och tydlig information om våra tjänster.
  • Informerar och vidareutbildar medarbetarna för att bibehålla en hög kompetensnivå i alla led i organisationen.
  • Informerar våra leverantörer och entreprenörer om vårt aktiva kvalitetsarbete och ställer tydliga kvalitetskrav i samband med upphandling och inköp.
  • Uppfyller tillämpliga lagar och andra krav och ständigt utvecklar och förbättrar vårt kvalitetsarbete.

Filosofi för vår mat ombord

På våra tåg vill vi alltid erbjuda god mat som är omsorgsfullt tillagad, samtidigt som vi har ett ansvar att göra det hållbart. Därför väljer vi tillsammans med, vår cateringleverantör Nordrest, bara godkända leverantörer som samarbetar med svenska bönder och som står för god djurhållning, så som frigående höns. Vi strävar hela tiden till att öka andelen svenska och ekologiska råvaror i våra maträtter ombord. Allt för att kunna erbjuda våra kunder god och hållbar mat när de reser med oss.