Hållbarhet

Våra värderingar är Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi driver förbättring. Järnvägstransporter är redan erkänt som det mest energieffektiva transportsättet med låga utsläpp, hållbarhet är starkt förankrat i vårt sätt att arbeta. Det är en viktig del av vår strategi – vi erkänner vårt ansvar för hållbar utveckling och att mildra klimatförändringarna.

Vi förstår vår verksamhets miljöpåverkan och våra miljöambitioner är i linje med vår betydande miljöpåverkan. Vi har åtagit oss att uppnå kortsiktiga och långsiktiga vetenskapsbaserade nettonollmål.

Genom att förbättra energieffektiviteten, öka andelen fossilfri energi, investera i lågutsläppsteknik och främja cirkulär ekonomi minskar vi utsläppen och erbjuder hållbara lösningar för både våra kunder och samhället i stort. På så sätt bidrar vi aktivt till att mildra klimatförändringarna och till övergången från utvinning av jungfruliga icke-förnybara resurser. Samtidigt som vi tar itu med klimatförändringarna är vi engagerade i att främja biologisk mångfald inom både vår verksamhet och i våra värdekedjor.

Våra intressenters aktiviteter påverkar också vår verksamhets miljöpåverkan, varför vi i enlighet med våra värderingar arbetar tillsammans och genom samarbete hjälper våra b2b-kunder att nå sina egna utsläppsminskningsmål. I linje med våra miljöåtaganden kräver vi också ansvarsfulla åtgärder från partners i vår värdekedja och prioriterar att styra våra upphandlingsmetoder mot produkter och tjänster som har minimal påverkan på miljön.

Hållbarhet är en nyckelfaktor i vårt beslutsfattande och vår ledning är engagerad i att säkerställa en ansvarsfull verksamhet och ta hänsyn till miljöaspekter i beslutsfattandet. Vi utbildar vår personal att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Våra miljömål styr vår dagliga verksamhet och var och en av oss ansvarar för att ta miljöaspekter i beaktande i våra egna handlingar och arbetsuppgifter. Denna resa mot en mer hållbar framtid är en gemensam insats för både oss och våra intressenter. Vårt miljöledningsarbete bygger på nationella och internationella miljöbestämmelser och överenskommelser.

Filosofi för vår mat ombord

På våra tåg vill vi alltid erbjuda god mat som är omsorgsfullt tillagad, samtidigt som vi har ett ansvar att göra det hållbart. Därför väljer vi tillsammans med, vår cateringleverantör Nordrest, bara godkända leverantörer som samarbetar med svenska bönder och som står för god djurhållning, så som frigående höns. Vi strävar hela tiden till att öka andelen svenska och ekologiska råvaror i våra maträtter ombord. Allt för att kunna erbjuda våra kunder god och hållbar mat när de reser med oss.