ICKE-DISKRIMINERANDE REGLER FÖR TÅGRESOR

I punkt 10 i skälen för antagandet av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen) anges att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, oavsett om orsaken härtill är handikapp, ålder eller andra faktorer, bör ha möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares”. Vidare anges att särskild uppmärksamhet bör ägnas bland annat åt att informera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet om deras möjligheter att utnyttja järnvägsförbindelserna, förutsättningarna för att kunna ta sig in och ut ur vagnarna och om vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen.

Med en person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet avses enligt tågpassagerarförordningen: en person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk störning eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare.

Enligt Artikel 19 Rätten till transport ska järnvägsföretag och stationsförvaltare, med aktivt deltagande av organisationer som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ha eller fastställa icke-diskriminerande regler för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Mot bakgrund av ovanstående har MTR Express (Sweden) AB (“MTRX”) fastställt nedanstående ickediskriminerande regler:

 1. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bör ges samma möjligheter att resa med tåg som andra medborgare under förutsättning att personen på egen hand, med egen assistent eller med den ledsagningsservice som erbjuds på vissa stationer, kan företa hela resan. Rätten till resa förutsätter att aktuella tåg, stationer och plattformar är tillgängliga för resenären och dennes hjälpmedel. Rätten till resa förutsätter därtill att resenären kan kommunicera med tågpersonal och ledsagningspersonal via tal eller skrift.

 2. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska erbjudas bokningar och biljetter utan extra kostnad.

 3. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ges information om möjligheter till assistans på järnvägsstationerna i form av ledsagning. Sådan information samt villkoren för beställning av ledsagning lämnas på MTRX hemsida www.mtrx.se. Det kan noteras att ledsagning inte inkluderar hjälp med bagage utöver normalt bagage.

 4. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska erbjudas hjälp för att kunna ta sig in och ut ur vagnarna. Här avses användning av så kallad rullstolslift vilken även kan användas som ramp.

 5. Endast i undantagsfall ska MTRX kräva att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet åtföljs av en annan person under resan. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt eventuell medföljande assistent måste ha giltig biljett på samma villkor som gäller för andra resenärer

 6. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha rätt att, i mån av plats, medta hjälpmedel utan extra kostnad. Härmed avses rullstol (även el-rullstol), rollator och liknande hjälpmedel. Permobil får medtagas i mån av plats. Bokning av plats ska ske före resan i samband med bokning av biljetten. Om rullstol, rollator eller liknande hjälpmedel skall användas som hjälpmedel under resan måste den resande före bokning av biljetten förvissa sig om att rullstolen på grund av längd, bredd och vikt kan medföras och nyttjas i tåget. Detsamma gäller vid medtagande av permobil. (De begränsningar som gäller ombord är bredd: 80 cm, längd: 120 cm, vikt: 350 kg. Markfrigång måste vara minst 5 cm.)

 7. Personer med funktionshinder ska ha rätt att utan extra kostnad medta ledarhund eller servicehund för personlig hjälp under resan. Bokning av plats behöver inte ske. Ledarhund och servicehund får placeras på golvet intill den resande.

 8. MTRX personal och dess underentreprenörer skall göra varje rimlig ansträngning för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg. De ska härvid göra sitt yttersta för att ge den allra bästa service och omsorg med undantag för hjälp med matning, medicinering och hjälp vid toalettbesök.

 9. Personer med funktionshinder måste kunna kommunicera med tågpersonal och ledsagningspersonal via tal eller skrift. Om det inte är möjligt måste resenären ha medföljande assistent som kan kommunicera med personalen.

 10. I samband med tågförsening eller andra trafikstörningar ska Personer medfunktionshinder eller nedsatt rörlighet ha samma rätt till assistans enligt Resevillkoren som andra resenärer (information och alternativ befordran samt förtäring, dryck och logi). MTRX ska härvid fästa särskild uppmärksamhet vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och eventuella medföljande personer.

 11. För att lämna resenärer med sensorisk funktionsnedsättning bästa möjliga information om förseningar ska MTRX när så är möjligt använda visuella och hörbara system.

VERSIONSHANTERING
1. Icke-diskriminerande regler för tågresor med MTRX, gällande från 2017-04-21.
2. Icke-diskriminerande regler för tågresor med MTRX, gällande från 2020-03-05.
3. Icke-diskriminerande regler för tågresor med MTRX, gällande från 2022-03-18.