Villkor vid köp av pendlarkort

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för nya beställningar av pendlarkort från och med den 20:e augusti 2020.

1.2 Dessa pendlarkortsvillkor gäller för köp av pendlarkort med MTR Express Sweden AB org.nr. 556923-4304, nedan kallad MTRX. Villkoren gäller oavsett om pendlarkortet köps på www.mtrx.se, via någon av våra återförsäljare eller på annat sätt. I samband med köpet av pendlarkort hos MTRX godkänner du villkoren som följer i detta dokument.

1.3 Resan med MTRX omfattas även av MTRX Allmänna resevillkor. Vid motstridighet mellan MTRX:s Allmänna resevillkor och dessa pendlarkortsvillkor äger dessa pendlarkortsvillkor företräde.

1.4 MTRX förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Aktuella villkor och information finns på www.mtrx.se. Eventuella förändringar i dessa villkor meddelas via e-post till befintliga pendlarkortsinnehavare.

1.5 Vid köp av pendlarkort och vid bokning av resa behandlar vi dina personuppgifter, läs mer om vår integritetspolicy.

2. Om pendlarkorten

2.1 MTRX pendlarkort finns i följande utförande, och kan köpas för olika sträckor:

12 månader: FLEX eller 1 KLASS PLUS

6 månader: FLEX eller 1 KLASS PLUS

1 månad: FLEX eller 1 KLASS PLUS

10 klippkort: FLEX eller 1 KLASS PLUS

2.2 Priser och aktuella sträckor framgår vid beställning på www.mtrx.se.

2.3 MTRX pendlarkort med giltighetstid på 12 månader, 6 månader eller 1 månad är personliga. Namn på resenär i bokning skall kunna styrkas med giltig ID-handling under hela resan. Namnändring, återköp eller frysning av pendlarkort medges som utgångspunkt ej, om inte annat regleras i dessa villkor.

2.4 MTRX klippkort är inte personligt och kan nyttjas av flera personer. Flera personer kan även resa vid samma tillfälle. Namn på resenär i bokning skall kunna styrkas med giltig ID-handling under hela resan. Giltighetstiden för ett klippkort är 12 månader från startdatum. Återköp eller frysning av klippkort medges som utgångspunkt ej, om inte annat regleras i dessa villkor.

2.5 MTRX pendlarkort är inget fysiskt kort utan innehavaren erhåller en pendlarkortskod som används vid bokning av plats. Startdatum kan väljas 3 månader framåt i tiden från beställningsdag.

2.6 För samtliga pendlarkortsprodukter gäller att platsbokning sker via www.mtrx.se eller MTRXs app innan påbörjad resa. Du får inte boka fler platser än du kan nyttja, du får till exempel inte boka plats med ett personligt pendlarkort på flera tåg för samma resväg under samma dag eller plats för en returresa som du i praktiken inte kan hinna resa med. Klippkort får användas för bokning av resor på olika avgångar för samma resväg samma dag förutsatt att det är olika resenärer i bokningen. Om du har bokat en plats som du inte avser att nyttja ska platsen avbokas före tågets avgångstid.

2.7 Information om vilka förmåner som ingår i pendlarkort FLEX eller 1 KLASS PLUS hittar du här. Vänligen observera att förmånerna kan komma att ändras under pendlarkortets giltighetstid. Vid väsentliga förändringar av förmånerna som ingår i ditt pendlarkort har du rätt att begära att få ditt pendlarkort återköpt av MTRX. Återbetalning sker av kvarvarande värde för den period som inte kommer att utnyttjas.

3. Återköp och ångerrätt

3.1 Rätt till återköp av kvarvarande period medges om MTRX under pendlarkortets giltighetstid beslutar att helt slutar att trafikera den sträcka som pendlarkortet var avsett för.

3.2 Återköp av kvarvarande värde för personligt pendlarkort medges vid dödsfall vid uppvisande av godkänt intyg (dödsbevis/dödsfallsintyg alternativt intyg från präst eller begravningsbyrå).

3.3 Rätt till återköp av kvarvarande period med hänvisning till förändrad tidtabell under exempelvis sommarperiod eller annan händelse som ligger utanför MTRX kontroll medges ej.

3.4 Rätt till ersättning vid försening eller inställt tåg enligt MTRX Allmänna Resevillkor gäller även dig som reser med pendlarkort. Storleken på förseningsersättningen regleras i våra Allmänna Resevillkor, se § 15.3. Du ansöker om förseningsersättning via vår kundservice, [email protected].

3.5 Från beställningsdatum gäller 14 dagars ångerrätt med full återbetalning, oavsett startdatum för kortet, förutsatt att pendlarkortet inte har använts. Kortet anses ha använts om resa har bokats med pendlarkortet och datum/tid för resa passerat när begäran om återbetalning sker, oavsett om resan genomfördes eller inte. I det fall pendlarkortet har använts medges inte återköp även om mindre än 14 dagar har passerat från beställningsdatum.

4. Innehavarens avtalsbrott

4.1 Om innehavaren vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i MTRX Allmänna villkor för befordran av passagerare på järnväg eller MTRX Pendlarkortsvillkor, förbehåller sig MTRX rätten att häva ingånget avtal och omedelbart spärra återstående giltighetstid på pendlarkortet.

5. Mitt MTRX och företagsavtal

5.1 I det fall köparen av ett pendlarkort är Mitt MTRX-medlem när köpet genomförs, kan extra förmåner och bonus erhållas enligt medlemsvillkoren för Mitt MTRX, förutsatt att samma epost anges vid köpet som finns registrerad i Mitt MTRX-profilen. Förmånerna tilldelas direkt medans bonusen tilldelas när fristen för återköp har passerat. Läs mer om dem i våra vanliga frågor och svar här.

5.2 Efterregistrering av bonus och förmåner medges ej, medlemskap i Mitt MTRX måste registreras före köpet av pendlarkort för att generera bonus och extra förmåner. Läs mer om Mitt MTRX här.

5.3 För det fall pendlarkortet beställs via ett företag och kopplas till ett företagsavtal vid beställningen kommer inköpssumma och resor gjorda med pendlarkortet att redovisas i företagets statistik. Företaget har också rätt att begära detaljerad information om vilka sträckor och vilka datum som resor genomförts, samt i det fall pendlarkortet bevisligen beställts och betalats av företaget begära att pendlarkortet avslutas i förtid (utan rätt till återbetalning).

6. Kontakt

6.1 Vid allmänna frågor kring pendlarkort kontakta [email protected].

6.2 Vid frågor rörande företagsavtal för fakturering till företag, kontakta MTRX företagsförsäljning på [email protected].

IKRAFTTRÄDANDE

7. Om giltighetstiden för villkoren vid köp av pendlarkort med MTRX

7.1 Villkor vid köp av pendlarkort med MTRX trädde i kraft den 20:e augusti 2020.

VERSIONSHANTERING
1. Villkor vid köp av pendlarkort med MTRX, gällande från 2020-08-20
2. Villkor vid köp av pendlarkort med MTRX, gällande från 2022-03-18
3. Villkor vid köp av pendlarkort med MTRX, gällande från 2024-01-10
4. Villkor vid köp av pendlarkort med MTRX, gällande från 2024-03-05