ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I CLUBX

1. Om ClubX

1.1 ClubX är ett lojalitetsprogram där du som medlem ges möjlighet att tjäna in poäng på dina köp av resor med MTRX. Poängen kan användas istället för kontant betalning när du köper tågbiljett för resa med MTRX. Medlemskapet innehåller också andra förmåner, däribland specialerbjudanden och förtur till kampanjer. ClubX finns i tre medlemsnivåer; Vit, Röd och Svart. Din medlemsnivå bestäms utifrån hur många poäng du tjänat under ett kalenderår. Om du uppnått en viss medlemsnivå, behåller du denna nivå under kommande kalenderår. För information om vid var tid gällande förmåner för respektive medlemsnivå, se här.

1.2. Medlemskapet i ClubX är kostnadsfritt. Medlemskap kan tecknas här. För att bli medlem i ClubX måste de uppgifter som anges som obligatoriska vid anmälan lämnas.

1.3. ClubX är endast tillgängligt för privatpersoner. För företag erbjuder MTRX företagsavtal, vilket bland annat ger tillgång till förmånligare priser. För mer information om företagsavtal klicka här.

1.4. Medlemskapet i ClubX är personligt och endast ett medlemskap per mejl beviljas. Medlemskap är vidare bara tillgängligt för personer över 18 år. När du registrerar dig som medlem i ClubX skapas en användarprofil på Hemsidan, där du bland annat kan se aktuell poängstatus och medlemsnivå.

2. Intjänande av poäng

2.1. För att tjäna in poäng behöver du köpa en tågbiljett för resa med MTRX och därefter genomföra resan. Du kan köpa tågbiljetter antingen via www.mtrx.se eller via en resebyrå. Intjänande av poäng genom köp på hemsidan förutsätter att du är medlem när köpet sker och att du anger den mejladress som du registrerat ditt ClubX-konto i när du bokar. Intjänande av poäng vid köp av tågbiljett hos en resebyrå förutsätter att ditt ClubX-medlemsnummer eller din mejladress anges i bokningen. Det är inte möjligt att efterregistrera poäng och serviceavgifter vid ombokning eller namnändring är inte poänggrundande. Vid en namnändring så tilldelas poängen endast till den resenär som biljetten ändrades till.

2.2. Intjänande av poäng sker endast genom resor som utförs av MTRX. Detta innebär att om du köper en s.k. Resplusresa, med vilket avses en kombinerad resa med MTRX tåg och en eller flera andra trafikföretags transportmedel, sker intjänande av poäng i ClubX endast för den delsträcka som MTRX trafikerar.

2.3. Poängen tjänas in så fort betalningstransaktionen för det aktuella köpet, och resan, är genomförd. Om en betalning för en vara eller tjänst blir återbetald eller omgjord, kommer intjänade poäng att återgå till MTRX. Intjänade poäng blir normalt tillgängliga inom en (1) dag från det att resan kopplad till poängen genomfördes. MTRX reserverar sig för att det i vissa fall kan dröja längre innan poängen finns tillgängliga när du loggar in på din användarprofil på Hemsidan.

2.4. Tågbiljetter som införskaffats genom uttag av poäng berättigar inte till intjäning av nya poäng. MTRX förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att tjäna in poäng för vissa specialerbjudanden.

2.5. MTRX strävar efter att utöka urvalet av varor och tjänster som ger intjäning av poäng. Information om hur du kan tjäna in och göra uttag av poäng, och de erbjudanden och förmåner som från tid till annan erbjuds medlemmar, hittar du på Hemsidan.

3. Uttag av intjänade poäng

3.1. Intjänade poäng är giltiga under intjänandeåret och till och med utgången av det kalenderår som infaller två (2) år därefter, varefter de förfaller om du inte nyttjat dem. Detta innebär att poäng som intjänas i september 2018 gäller till och med utgången av år 2020, om de inte dessförinnan har utnyttjats.

3.2. Du kan göra uttag av poäng genom att du väljer att använda poäng istället för kontant betalning när du köper biljetter via Hemsidan. Uttag av poäng förutsätter att du är inloggad på Hemsidan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas in mot kontanter eller nyttjas vid köp av biljetter från andra trafikföretag.

3.3. MTRX övriga villkor (däribland Köpevillkoren och de Allmänna villkoren för befordran av passagerare på järnväg) gäller för resor som erhållits genom uttag av intjänade poäng. Dessa villkor finns tillgängliga på hemsidan.

3.4. MTRX ansvarar inte för eventuella skatter och andra pålagor som tillförs dig med anledning av uttag av intjänade poäng.

4. Behandling av personuppgifter

4.1. MTRX samlar in och behandlar vissa personuppgifter hänförliga till dig när du ansöker om och nyttjar ditt medlemskap i ClubX.

4.2. MTRX är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Läs mer om hur MTRX behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen i vår integritetspolicy.

5. Övriga bestämmelser

5.1. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att otillbörliga inte kan få del av dem. MTRX ansvarar inte för stulna, missbrukade eller förskingrade inloggningsuppgifter eller för tredjeparts otillbörliga nyttjande av dina inloggningsuppgifter och/eller intjänade poäng.

5.2. MTRX förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan. Du kommer att informeras om väsentliga villkorsändringar via din senast uppgivna mejladress senast trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft. Den senaste versionen av Villkoren finns tillgänglig på Hemsidan. Du ansvarar för att din mejladress är uppdaterad och för att informera MTRX om den mejladress du uppgett vid tecknandet av medlemskapet i ClubX ändras. Du samtycker till att all kommunikation rörande ClubX sker elektroniskt.

5.3. Du kan närsomhelst säga upp ditt medlemskap i ClubX genom att kontakta MTRX på följande mejladress: [email protected].

5.4. MTRX äger rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet om du bryter mot tillämplig lagstiftning, dessa Villkor eller MTRX övriga villkor, missköter dig i samband med tågresor, t.ex. genom hotfullt beteende mot personal eller medpassagerare, eller missbrukar ditt medlemskap i ClubX på ett sätt som, enligt MTRX, inte är förenligt med Villkoren. Vid en sådan uppsägning kommer alla intjänade poäng upphöra att gälla.

5.5. MTRX förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan upphöra med ClubX. Uttag av intjänade poäng måste då ske inom sex (6) månader från det att MTRX meddelat att ClubX upphör. Absolut sista datum för uttag av intjänade poäng i ClubX är 2024-12-31.

5.6. MTRX har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan MTRX skriftliga godkännande.

6. Tillämplig lag och tvister

6.1 Tvist om tolkning och tillämpning av dessa Villkor avgörs av allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt.

VERSIONSHANTERING
1. MTRX Allmänna villkor för medlemskap i ClubX, gällande från 2019-10-16
2. MTRX Allmänna villkor för medlemskap i ClubX, gällande från 2020-03-05
3. MTRX Allmänna villkor för medlemskap i ClubX, gällande från 2020-05-27
4. MTRX Allmänna villkor för medlemskap i ClubX, gällande från 2021-09-29
5. MTRX Allmänna villkor för medlemskap i ClubX, gällande från 2022-03-18
6. MTRX Allmänna villkor för medlemskap i ClubX, gällande från 2024-01-10